Byggesøknad er en søknad til kommunen om tillatelse til å oppføre bygg og anlegg samt til å utføre visse andre typer av tiltak. Den mer formelle betegnelsen på slik byggesøknad er Søknad om tillatelse til tiltak. Betegnelsen «byggesøknad» brukes til dels også på Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Det er imidlertid flere viktige forskjeller mellom søknads- og tiltakstypene, så de må ikke blandes sammen eller bli forvekslet med hverandre.

Hva som er de enkelte søknader og tiltak, er nærmere regulert i plan- og bygningsloven (forkortet til: pbl) av 2008 med den tilhørende byggesaksforskriften (forkortet til: SAK eller SAK10) av 2010 og byggteknisk forskrift (forkortet til: TEK eller TEK10) av 2010.

Søknad om tillatelse til tiltak

Det er nødvendig å sende kommunen en slik byggesøknad, for å kunne foreta arbeider og tiltak av noen størrelse, ifølge pbl § 20-1 og SAK kapittel 2. Den som sender søknaden skal være en profesjonell søker som skal kunne få ansvarsrett for tiltaket. Denne søkeren skal underskrive og sende inn søknaden på vegne av en oppdragsgiver (byggherre) som står bak tiltaket, og som i loven kalles «tiltakshaver». Også tiltakshaver skal imidlertid være med og underskrive på søknaden.

En byggesøknad skal sendes inn på et eget skjema, Byggblankett 5174, eventuelt elektronisk. Skjemaet har mange rubrikker å fylle ut og søkeren skal gi en del opplysninger: bl.a. om det ønskes en ett-trinns eller to-trinns saksbehandling, om de som skal ha ansvarsrett, om tomt og eiendom, eventuell eksisterende bebyggelse, det planlagte byggverket, hvem som skal gjøre arbeidene (prosjekterende og entreprenør), om det søkes dispensasjon m.v. Dessuten skal det følge med vedlegg til søknaden, bl.a. utfylt en særskilt byggblankett for Opplysninger om tiltakets ytre rammer og byggspesifikasjon, bekreftelse på at naboene er varslet, eventuelt samtykke fra Arbeidstilsynet når det er nødvendig, samt situasjonsplan, avkjørselsplan m.v.

Byggesøknaden er samtidig også en søknad om lokal ansvarsrett i dette tiltaket for de som skal være ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende. Disse funksjonene skal det søkes om for hvert tiltak, selv om en eller flere av disse allerede måtte ha en sentral godkjenning. Har de ikke sentral godkjenning, skal det med søknaden følge en dokumentasjon for de enkeltes kvalifikasjoner, til dels ved utfylling av særskilte byggblanketter.

Det er mulig å søke om å få endret en tillatelse og en ansvarsrett som er gitt i henhold til en byggesøknad. Da skal det brukes et eget søknadsskjema: Byggblankett 5168 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

I disse tilfellene skal tiltakshaver bruke Byggblankett 5153 som er forskjellig fra Byggblankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak. I tiltak uten ansvarsrett er det tiltakshaver selv som er søker og som forplikter seg til å gjennomføre tiltaket i henhold til pbl og forskriften TEK. For å kunne bruke dette forenklede opplegget, må det dreie seg om et «mindre tiltak» slik dette er nærmere avgrenset i pbl § 20-2.

I søknadsskjemaet Byggblankett 5153 skal tiltakshaver gi et forholdsvis høyt antall detaljerte opplysninger om tiltaket, bl.a. areal etter nærmere arealregler i TEK, samt om vei, vann og avløp. Tiltakshaver skal krysse av for mange mulige alternativer og vedlegge dokumentasjon bl.a. for nabovarsling. Alt dette innebærer at Byggblankett 5153 har en detaljrikdom og forutsetter ganske stor faglig innsikt hos den som fyller ut skjemaet. De fleste vil derfor trenge fagkyndig bistand for å få søknaden riktig. Det skal nå pågå arbeid med å forenkle det vanskelige skjemaet Byggblankett 5153.

Tiltak uten søknad

For noen ganske enkle og begrensede tiltak, er det ikke nødvendig med en søknad overhodet. Hvilke tiltak dette er, står i pbl § 20-3. Den som er tiltakshaver (byggherre) for disse tiltakene, er likevel ansvarlig for at gjennomføringen og utførelsen er i samsvar med de kravene som ellers gjelder i lover og forskrifter.