LOV OM AVHENDING AV FAST EIGEDOM AV 03.07.1992, NR. 93 har hatt sopm et sentralt formål å begrense tvister ved kjøp og salg av fast eiendom. Dette formål er neppe oppnådd. Her gis en orientring om lovens innhold.

Det alminnelige prinsipp om at enhver disponerer sin eiendom som man vil, er begrenset på flere området.

Den alt vesentlige del av omsetningen av faste eiendommer går gjennom meglere (statsautoriserte eiendomsmeglere og advokater). På grunn av de betydelige verdier som meglere håndterer når det gjelder omsetning av fast eiendom, er det av vesentlig interesse at oppdragene håndteres på en forsvarlig måte.

”Hevd” er et juridisk begrep som svært mange har et forhold til, men hvor det nærmere innhold av begrepet kan være relativt ukjent for de fleste.

For mange feste- og servituttforhold gjør samfunnsutviklingen i mange tilfeller det aktuelt å endre bruken. I hvilken grad kan festeren/servitutthaveren kreve dette, og i hvilken grad kan grunneier motsette seg dette?

Tomtefesteloven (lov 20. desember 1996 nr. 106) trådte i kraft 1. november 2004. Vi har fått særregler for regulering, innløsning/kjøp , herunder innløsningssum og forlengelse.

Den 02.10.2000 avsa Norges Høyesterett dom i sak om forholdsmessig prisavslag for mangel ved kjøp av fast eiendom.