Uskifteregelene har stor, praktisk betydning i samfunnet.

Arveloven gir anledning til å gi avkall på ventet arv. Formålet med et slikt avkall kan være flere, fra et ønske om at ikke arvemottakerens kreditorer skal være dem som nyter godt av arveavkallet, til tilgodeselse av andre arvinger eller andre.

Avslag på falt arv er prinsipielt noe annet enn avkall på ventet arv. Blant annet på grunn av arveavgiftsreglene, er avslag på falt arv en vanlig brukt form for å hoppe over en generasjon i arvegangen og dermed spare arveavgift.

Ekteskapsloven gir ektefeller anledning til å avtaleregulere sitt økonomiske forhold med bindende virkning ikke bare for dem, men også for arvinger, kreditorer og andre utenforstående innenfor visse rammer.

De regler vi har i Norge vedrørende testament og arv i det alt vesentlige nedfelt i arveloven av 1972.

Denne finnes på Internett på adressen www.lovdata.no/all/nl-19720303-005.html

Ved tvister mellom private enten det dreier seg om fast eiendom, familiespørsmål, arvespørsmål eller lignende, vil megling ofte være en hensiktsmessig tvisteløsningsmetode.

Megling går ut på at en tredjeperson uten egeninteresse i sakens utfall, bidrar til å finne frem til en løsning mellom tvistende parter.

Selve prosessen kan foregå på forskjellige måter, alt fra fullstendig uformelt, til en formell prosess gjennom rettsmekling, administrert av en dommer ved en av våre domstoler. Sistnevnte forutsetter at en sak er brakt inn for retten gjennom stevning og tilsvar. Her skal jeg imidlertid konsentrere meg om en uformell megling forut for et slikt tidspunkt.

Selv om megling kan foretas av hvem som helst, kan det i praksis ofte være hensiktsmessig at dette foretas av en advokat som partene i fellesskap er enige om å oppnevne, og som ikke har bindinger til noen av partene på forhånd. Derved kan advokaten gis et felles mandat med sikte på å finne frem til en løsning. Dersom partene ikke blir enige, vil advokaten da tre helt ut av saken, og ikke representere en av partene mot den annen på et senere tidspunkt.

Fordelen med å benytte en advokat vil være at vedkommende relativt raskt vil kunne få en oversikt over de rettsproblem saken reiser. I kombinasjon med en erfaring fra andre tvistesaker, vil vedkommende ofte kunne se så vel et mulig utfall i retten som løsningsmuligheter med sikte på et minnelig forlik mellom partene.

Fordelen ved en slik prosess vil dels være kostnadsmessig ved at det normalt vil kreves et relativt beskjedent forarbeid fra advokaten ut over deltakelse i forhandlingsmøter mellom partene, dels at prosessen kan være rask, dels ved at man i en meglingssituasjon står friere til å finne løsninger enn hva en domstol vil ha mulighet for ved domsavsigelse. Videre vil en minnelig løsning gi mulighet for at partene kan gå videre med en løsning begge kan akseptere og dermed kan bevare et akseptabelt forhold til hverandre for fremtiden.

Selve meglingsprosessen vil normalt foregå ved at partene møtes og gir en redegjørelse for sine synspunkter, og at man deretter enten forhandler i fellesskap med megleren til stede, alternativt at partene benytter hvert sitt rom, og at megleren går frem og tilbake og samtaler med partene. I sistnevnte tilfelle vil partene stå noe friere til å gi uttrykk for synspunkter, herunder definere hva megleren kan bringe videre til den annen part. En megler med erfaring vil kunne ha synspunkter på hvorledes prosessen bør gjennomføres.

Frivillig megling mellom private parter er i dag i beskjeden grad i bruk i Norge. Dette er imidlertid en tvisteløsningsform som kan fortjene mer oppmerksomhet og som er et hensiktsmessig supplement til de alminnelige tvisteløsningsmetoder som foreligger gjennom domstolene.

Det skal også nevnes at megling i visse tilfeller er lovpålagt, for eksempel ved separasjonstilfeller hvor det er mindreårige barn involvert. Slike meglinger foretas av dertil opprettede etater, enten offentlig eller privat gjennom organisasjoner og lignende.

 

 

Hans Chr. Steenstrup