Arbeidsmiljøloven (aml.) inneholder ingen bestemmelser eller krav om sluttpakker ved nedbemanning. Når det likevel har utviklet seg en viss praksis med å tilby sluttpakker ved nedbemanning, må årsaken søkes i sluttpakkens betydning for å få nedbemanningen på plass uten konflikt.

Det er en kjent sak at arbeidsrettssaker koster penger og er tidkrevende samt at de oppsagte arbeidstakerne normalt får fortsette i stillingen med full lønn mens saken pågår.

Innholdet i sluttpakken varierer sterkt. I de fleste tilfellene vil sluttpakken inneholde en eller flere ekstra månedslønner ut over lønn i oppsigelsestiden, og da gjerne slik at de med høyest alder og lengst ansiennitet får mest. Sluttpakken til de over 62 år kan ofte også inneholde et tilbud om gavepensjon dersom vedkommende velger å gå av med AFP.

Dersom sluttpakken vurderes som en "nødhjelp" inntil arbeidstakeren er i ny jobb, kan sluttpakken også tenkes å inneholde avtale om avkortning for annen inntekt. Ofte inkluderer sluttpakken profesjonell bistand til å komme i ny jobb.

Sluttpakker bør ikke tilbys til alle ansatte, men bare til et antall som bedriften etter en preliminær vurdering mener står i fare for å bli nedbemannet. Disse ansatte bør innkalles til møte med bedriften så snart som mulig etter at bedriften har holdt et generelt informasjonsmøte med alle ansatte. I møtet tilbys vedkommende arbeidstaker å slutte mot å få sluttpakke, og innholdet i en eventuell sluttpakke må forklares. Arbeidstakeren bør få en kort frist til å akseptere tilbudet, men fristen bør ikke være så kort at det stilles krav om at tilbudet må aksepteres i det samme møtet.

Arbeidstakere som velger å ikke akseptere tilbudet bør gis forståelsen av at neste skritt er innkalling til drøftelsesmøte som innleder en oppsigelsesprosess.

Avtalen om å fratre ansettelsesforholdet bør settes opp skriftlig. I avtalen bør det eksplisitt gjøres klart at retten til å reise søksmål frafalles av arbeidstakeren.

 

 

Det ovenstående er bare stikkord, og erstatter ikke råd fra en advokat i en konkret nedbemanningssituasjon, hverken fra bedriftens eller arbeidstakerens side.