En arbeidstaker som angrer på avtalen han inngikk med sin tidligere arbeidsgiver – hvilke muligheter har han til å erklære seg ubundet av avtalen?


Det foreligger en skriftlig oppsigelse fra arbeidstakeren.  I tillegg er det en avtale med arbeidsgiver som regulerer arbeidstakerens fratredelse samt utbetaling av lønn, eventuelt med tillegg av en omforenet kompensasjon til arbeidstakeren, samt enkelte andre forhold.

Domstolene har i flere avgjørelser gitt arbeidstakeren medhold i at avtalen han inngikk var ugyldig.

Domstolen tar utgangspunkt i om arbeidsgiveren på rettsstridig eller utilbørlig vis har presset frem oppsigelsen.  Sentralt i vurderingen er om arbeidsgiver hadde grunn til å rette kritikk mot arbeidstakeren i hans utføring av arbeidet og om kritikken ville gitt saklig grunn for oppsigelse av arbeidstakeren.

Bevisbyrden for at slike kritikkverdige forhold har foreligget hviler på arbeidsgiver.

Domstolen vektlegger også om arbeidstakeren har vært innkalt til drøftingsmøte og er blitt gitt rimelig tid til å områ seg og søke råd før han underskrev på fratredelsesavtalen.

I situasjoner hvor arbeidstaker uten forvarsel innkalles til sjefen som oppfordrer ham til å si opp selv og arbeidstaker deretter etterkommer anmodningen og underskriver på en fratredelsesavtale, har domstolene ansett fratredelsesavtalen for ugyldig og gitt arbeidstaker erstatning dersom domstolen ikke har funnet at det forelå saklig grunn for avskjed eller oppsigelse.