På samme måte som biler og andre tekniske innretninger, kan bedrifter av forskjellig karakter ha behov for en ”service” med jevne mellomrom. Som et mellomstort advokatfirma med bakgrunn fra forskjellige sider av næringslivet, står vi rustet til å kunne bistå bedrifter på dette området.

Vi har i lang tid ventet på nye kontraktsstandarder for totalentrepriser. Fra juli er de her og de kan bestilles hos www.standard.no :

 

  • NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
  • NS 8417:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

 

Disse to standardene avløser NS 3431:1994 og NS 3406:1997 som tiden hadde løpt fra på flere punkter, bl.a. tre år som var byggherrens siste reklamasjonsfrist og som nå er blitt oppjustert til fem år.

 

Som kjent, er særpreget ved en totalentreprise at entreprenøren påtar seg både prosjekteringen og utførelsen av et bygg- og anleggsarbeid. Overlater totalentreprenøren en del av dette videre til en annen kontraktspart, blir det en totalunderentreprise. En totalentreprise kan omfatte hele byggeprosjektet og blir da en kombinert total- og generalentreprise. Men mange prosjekter er i stedet delt opp i flere sidetotalentrepriser. De to nye standardene kan brukes i begge disse tilfellene.

 

En nyhet i NS 8407 og NS 8417 er at de starter med noe som er blitt døpt  en ”protokoll”. I protokollene har revisjonskomiteen satt inn noen ”forutsetninger” som kan opptre i forbindelse med kontraktsinngåelser. Meningen er at disse forutsetningene skal gjelde for kontraktene, og at avvik fra forutsetningene kan være illojale, ifølge komiteen. Her har komiteen ønsket å gripe inn mot enkelte sider av visse spesielle ordninger som flere byggherrer har benyttet seg av. Gjennom de nye forutsetningene vil komiteen redusere en del av den ekstra risikoen som totalentreprenørene kan få i forbindelse med følgende:

(1) vilkårene for tiltransport av prosjekterende,

(2) besiktigelse av et referanseobjekt,

(3) overtagelse av risiko for grunnforhold og

(4) overtagelse av risiko for prosjektering som er utarbeidet av andre.

 

En del av bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417 følger stort sett de foregående standardene. En del andre bestemmelser er på linje med NS 8405:2008 som er standarden for de mer krevende utførelsesentreprisene.

 

Generelt sett er NS 8407 og NS 8417 krevende å anvende: de har strenge prosedyreregler, de avskjærer krav som ikke er fremmet på riktig måte og de har ansvarsbegrensninger for mangler og forsinkelser.

 

Jeg mener at:

  • En byggherre må ha en velskolert, erfaren og handlekraftig prosjektledelse for å kunne greie å styre etter NS 8407 uten å tape tid og penger.
  • En entreprenør som påtar seg å være underentreprenør i kontrakt etter NS 8417, må først skaffe seg god kjennskap til standarden – ellers kan han lett miste rettigheter overfor den totalentreprenøren som ønsker å kjøre hardt på kontraktens bestemmelser.

 

Fortsatt er det aktuelt for byggherrer å sette opp spesielle kontraktsbestemmelser med presiseringer og avvik. Standardene sier selv i en rekke bestemmelser at disse bare gjelder ”når annet ikke er avtalt” eller lignende.  Men for offentlige byggherrer er det nå endelig blitt direkte sagt i NS 8407 pkt 7.3, at de ikke stiller sikkerhet for sine forpliktelser, fordi de ikke kan slås konkurs.

 

Jeg skal holde seminar og kurs med byggherrer om NS 8407.

 

Ta gjerne kontakt med meg om dere har spørsmål og kommentarer.

 

Et lite PS:

For totalentreprise med forbrukerbyggherre foreligger nå Byggblankett 3425 utgave 1 2011, men den er basert på bustadoppføringslova.

 

Hans Cappelen

advokat

Ansvarsrett er en rett til å kunne påta seg bestemte oppgaver i visse tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven (forkortet til: pbl) av 2008.

Byggesøknad er en søknad til kommunen om tillatelse til å oppføre bygg og anlegg samt til å utføre visse andre typer av tiltak. Den mer formelle betegnelsen på slik byggesøknad er Søknad om tillatelse til tiltak. Betegnelsen «byggesøknad» brukes til dels også på Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Det er imidlertid flere viktige forskjeller mellom søknads- og tiltakstypene, så de må ikke blandes sammen eller bli forvekslet med hverandre.

Da NS 8406 kom i januar 2006 var det som en revisjon av den tidligere NS 3408. Det ble store forandringer og NS 8406 ligner på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt fra 2004. Som tittelen på NS 8406 selv sier, så er den en forenklet kontrakt. Likevel; så mye forenklet er ikke NS 8406 å iallfall når vi sammenligner med NS 3408 og med standardene for forbrukerentrepriser etter bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven.

Å være byggeleder for byggherren er først og fremst å føre tilsyn og kontroll på bygge- eller anleggsstedet i produksjonsfasen. Flere andre oppgaver kan høre med i et oppdrag som byggeleder. Oppgavene kan også starte allerede i prosjekteringsfasen, hvis byggherren vil at byggelederen skal delta i forberedelsen av det som skal foregå under produksjonsfasen.

Pass opp for ”fillefrans-selskapene”

Å satse på feil leverandør kan fort bli dyrt. – Gjør en grundig sjekk av både selskapet og menneskene bak, og sørg for å skreddersy kontrakten, råder Hans Cappelen i Hartsang Advokatfirma.

Den alt vesentlige del av omsetningen av faste eiendommer går gjennom meglere (statsautoriserte eiendomsmeglere og advokater). På grunn av de betydelige verdier som meglere håndterer når det gjelder omsetning av fast eiendom, er det av vesentlig interesse at oppdragene håndteres på en forsvarlig måte.

”Hevd” er et juridisk begrep som svært mange har et forhold til, men hvor det nærmere innhold av begrepet kan være relativt ukjent for de fleste.

Reglene om styret, dets oppgaver og ansvar, har vært gjenstand for adskillig interesse gjennom konkrete saker i den senere tid. Det skal derfor nedenfor gis en kortfattet oversikt over de viktigste regler som gjelder for styrets virksomhet.

For mange feste- og servituttforhold gjør samfunnsutviklingen i mange tilfeller det aktuelt å endre bruken. I hvilken grad kan festeren/servitutthaveren kreve dette, og i hvilken grad kan grunneier motsette seg dette?

For norske statsborgere som oppholder seg i EU /EØS-land, er det inngått avtaler som regulerer trygderettigheter. Orienteringen er myntet på Spania, men gjelder generelt for hele området.

Den nye stiftelseslov er nå trådt i kraft.

Tomtefesteloven (lov 20. desember 1996 nr. 106) trådte i kraft 1. november 2004. Vi har fått særregler for regulering, innløsning/kjøp , herunder innløsningssum og forlengelse.

Selskapsformen indre selskap, eller stille selskap, er en selskapsform i næringsvirksomhet som er relativt lite kjent. Selskapsformen brukes særlig i forbindelse med forskjellige finansforetak som meglerforretninger og lignende, samt konsulentvirksomheter som revisjon, advokatvirksomhet m.v.

I den grad en rådgiver er engasjert av byggherren, vil han være ansvarlig overfor byggherren etter de vanlige regler om profesjonsansvar, med andre ord et skyldansvar eller culpaansvar basert på rådgiverens eventuelle uaktsomhet i forbindelse med rådgivningen.

Innhaltsverzeichnis

Et sentralt element i et fungerende demokrati er at privatpersoner har rett til innsyn i offentlige og private registre.

Stortinget vedtok 15.06.2001 Lov om elektronisk signatur, med ikrafttredelse 01.07.2001.

Lovteksten finner du her http://www.lovdata.no/all/nl-20010615-081.html.

I forbindelse med fremlagt utkast til statsbudsjett for 2001 foreslo regjeringen som kjent en vesentlig utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget.