Vår målsetting er å gi kvalifisert juridisk bistand og ha fornøyde klienter.

1    Kontakten klient - advokat

Vi legger vekt på å ha en konstruktiv og god kontakt med våre klienter. Vi holder klientene løpende orientert om utviklingen i sakene, bl.a. ved å sende klientene kopier av all korrespondansen i sakene deres.

Våre oppdragsbetingelser regulerer forhold som er sentrale for både klienten og oss. Vi ber derfor om at nye klienter leser dette nøye og gir oss rask tilbakemelding dersom de har bemerkninger, kommentarer eller spørsmål.

Vi beskriver vårt oppdrag i en bekreftelse i brev eller e-post, eventuelt med endringer i senere brev eller e-post.

Vår oppdragsgiver (klient) er den privatperson eller annen juridisk person som vår bekreftelse er stilet til. For juridiske personer (f. eks aksjeselskaper) forutsetter vi at kontaktpersonen har fullmakt til å representere og ta beslutninger for klienten.

Den advokaten hos oss som er ansvarlig for oppdraget og forholdet til klienten, er markert som Ansvarlig advokat i korrespondansen med klienten.

Vår korrespondanse skjer mye i e-post. Slik kommunikasjon kan være utsatt for innsyn fra uvedkommende. Dersom det er behov for særlig sikring mot slikt innsyn, kan vi avtale å foreta kryptering eller andre tiltak.

2    Våre priser (advokatsalærer)

Vi skriver våre regninger særlig ut fra hvor mye tid vi bruker på saken, hvor vanskelig saken er, hvilke resultater vi har oppnådd, hvor store verdier eller interesser som saken gjelder, samt eventuelle, spesielle problemer med behandlingen av saken. Vi setter våre timesatser ut fra slike momenter.

Våre vanlige timesatser ligger mellom kr. 1.600,- og kr. 2.700,-, med tillegg av 25 % merverdiavgift. Vår timeregistrering har en minste tidsenhet på en kvart time. Alle telefonsamtaler inntil 15 minutters varighet, vil derfor bli belastet med 15 minutter.

I de fleste saker er det dessverre ikke mulig å si på forhånd hva saken alt i alt vil koste klienten. Skal vi gi en prisantydning, vil den alltid være med forbehold om tillegg for usikre eller uvisse forhold.

Ved tvister for domstolene er klienten ansvarlig for å betale vårt salær uavhengig av hvordan domstolene avgjør salærkravet. Dette forutsetter at vi har beregnet vårt salær innenfor rammene av god advokatskikk.

Når det er en annen som skal betale saksomkostningene i en tvist, er det likevel vår klient som har risikoen for at vi får betalt vårt salær og øvrige saksomkostninger.

Hvis tvisten omfattes av en rettshjelpsforsikring eller annen forsikringsdekning, betaler normalt forsikringsselskapet. Klienten må imidlertid selv betale en egenandel og for øvrig også betale det som forsikringsselskapet ikke dekker. Vær oppmerksom på at idømte sakskostnader til motpart i forbindelse med en rettslig tvist, ikke dekkes under rettshjelpsforsikringen, men må betales av klienten selv.

For enkelte sakstyper kan det søkes om fri rettshjelp fra det offentlige. Spørsmål om dette kan klienten ta opp med oss.

3    Våre regninger og betalingen fra klientene

Vi sender normalt våre regninger (fakturaer) hver måned, eventuelt annenhver måned.  Dermed kan klientene følge med i hva saken koster i forhold til det arbeidet vi gjør.  Klientenes betaling skal foretas i løpet av 10 - 14 dager fra mottatt faktura. Ved uteblitt betaling vil vi stanse behandlingen av saken hos oss.

Det kan bli kostnader og utlegg på grunn av oppdraget, f. eks til rettsgebyr og uttalelser fra sakkyndige. Da skal enten klienten betale disse utgiftene direkte, eller vi legger ut og krever betaling fra klienten til oss innen en satt frist.

4    Innbetaling av forskudd

Før vårt arbeid blir påbegynt, ber vi normalt klienten om å innbetale et forskudd til oss på et beløp i størrelsesorden fra kr. 7.500,- til kr. 20.000,- ut fra sakens art. (I spesielle tilfeller vil beløpet bli satt høyere.) Beløpet blir stående på vår klientkonto i bank og det blir avregnet overfor klienten når oppdraget eller klientforholdet blir avsluttet.

5    Avslutning og avbrytelse av oppdraget

Vårt oppdrag blir avsluttet med avregning av forskuddsbetalt beløp. Vi har deretter ikke ansvar for oppfølgning på vegne av klienten før denne eventuelt gir oss et nytt oppdrag.

Klienten har rett til når som helst å avbryte oppdraget mot å betale påløpt salær og utlegg. Vår rett til å avbryte er i henhold til advokatreglene

6    Klageadgang og advokatansvar

Klienter har adgang til å klage på advokater til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Klage må fremmes innen seks måneder etter avsluttet oppdrag.

Vårt eventuelle erstatningsansvar for hver advokat og for hele advokatfirmaet, er begrenset oppad til maksimalt kr 5 000 000,- for hvert skadetilfelle. Alle advokatene har tegnet ansvarsforsikring og stilt pliktig sikkerhet.